""
""

FLEXIBLE EUROPEAN LEARNING PATHWAYS

ERASMUS+ LIIKKUVUUS 2019-1-FI01-KA116-060548

Kouvolan seudun ammattiopiston Erasmus+ akkreditoinnin 2015-1-FI01-KA109-009226 perusteella toteutetaan oppilaitoksen opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuusjaksot vuosina 2018-2020. Oppilaitoksen vuosittaiseksi liikkuvuudeksi on muodostunut 90-110 opiskelijaa ja 30-40 asiantuntijaa/lukuvuosi. Opiskelijoiden liikkuvuuden määrä riippuu työssäoppimisjaksojen sijoittumisesta opetussuunnitelmassa. Jaksojen pituus kasvaa koko ajan, yhä yleisempiä ovat kahden kuukauden jaksot. Uutena liikkuvuuden muotona jatketaan liikunnanalan ammattitutkintoon sisältyvän valinnaisen, Maltalla toteutettavan ”Personal Trainer” -osan järjestämistä. Hankkeen aikana 10 opiskelijaa suorittaa 4 kk:n työssäoppimis- ja koulutusjakson Maltalla yhteistyössä pitkäaikaisen maltalaisen kumppanimme Future Focusen kanssa.  Viikon ajan koulutukseen osallistuvat myös KSAOn opettaja sekä opiskelijoita työpaikoilla ohjaava työelämän edustaja.

Opiskelijat ovat toisen asteen perus- tai ammattitutkintoa suorittavia opiskelijoita, iältään 17-60 vuotta. Asiantuntijat ovat opettajia, kouluttajia, johdon edustajia, muuta henkilöstöä sekä edustajia työelämässä opiskelijoita ohjaavista organisaatioista. Opiskelijat suorittavat yleisimmin 4-8 viikon mittaisen työssäoppimisjakson ja asiantuntijat 1 viikon mittaisen job-shadowing -jakson Euroopassa, suosituimpia maita ovat  Saksa, Espanja, UK, Italia, Hollanti, Kroatia, Kypros ja Malta. Opiskelijoiden ja asiantuntijoiden liikkuvuusjaksot toteutetaan mahdollisimman usein samanaikaisesti.

Hankkeen ulkomainen partneriryhmä on vakiintunut ja luotettava ja siitä löytyy yhteistyökumppani monialaisen oppilaitoksen jokaiselle osaamisalalle. Partneriryhmä kehittää yhteistyötään yhteisten alakohtaisten KA2-hankkeiden avulla. Näiden kautta toimintaan tulee mukaan myös uusia, Kouvolan seudun ammattiopiston kv-toimintaan sopivia yhteistyökumppaneita.

Kouvolan seudun kv-toimintaa ohjataan ja kehitetään Kouvolan kaupungin, Kouvolan seudun ammattiopiston ja sen kansainvälisen toiminnan strategiaan perustuen. Strategia on laadittu  vuosille 2018-2022 ja sitä päivitetään vuosittain. Oppilaitoksen kansainvälisyystoiminnan strategisia tavoitteita ovat mm. ”Asiakaslähtöinen toiminta” ja ”Laadukas oppimisympäristö”, joihin sisältyvät opiskelijoiden henkilökohtaistetut opintopolut ja monipuolisten ja joustavien oppimisympäristöjen ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen yhteistyökumppanien kanssa. Näitä kehitetään ulkomaan liikkuvuusjaksojen  sekä KA2-hankkeiden yhteydessä yhdessä partneriorganisaatioiden kanssa. ”Elinvoimainen oppilaitos” sisältää opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisen, monipuolisten palvelujen tarjoamisen ja henkilöstön osaamisen systemaattisen kehittämisen. Näihin vastaamme tarjoamalla mahdollisuuden hankkia lisäosaamista toisesta EU:n maasta.  Ulkomaan jaksojen aikana opiskelijat ja asiantuntijat hankkivat ammatillista osaamista omilla aloillaan, kehittävät kielitaitoaan, taitoja työskennellä monikulttuurisessa työympäristössä ja elinikäisen oppimisen avaintaitojaan.

Kouvolan seudun ammattiopiston kv-toiminnasta kerrotaan oppilaitoksen kotisivuilla ja sosiaalista mediaa, esim. Facebook, käyttäen. Kaikki hankkeeseen osallistujat kirjoittavat blogia, joka on kaikille avoin KSAO:n kotisivuilla (www.ksao.fi). Oppilaitos tiedottaa kv-toiminnastaan kaikissa omissa ja Kouvolan kaupungin julkaisuissa, paikallislehdissä, paikallisradiossa ja oppilaitoksen tilaisuuksissa.

ERASMUS+ MOBILITY 2019-1-FI01-KA116-060548

Kouvola Region Vocational college will implement mobilities of students and experts on the basis of  Erasmus + VET Mobility Charter 2015-1-FI01-KA109-009226 during 2018-2020. The number of mobilites of Kouvola Region Vocational College is 90-110 students and 30-40 experts/year. The number of students’ mobilities depends on the timing of their workplacement periods.  The length of the periods is growing, more popular are periods of 9 weeks. A new type of mobility is a ”Personal Trainer” unit, which is mixed period of training and workplacement. It is planned together with our partner Future Focus and a gym in Malta. The length of the period is 4 months. Our teacher and tutor from their Finnish workplace will join the group for tone week  to see that all of the learning outcomes will be gained.

Students who participate in the project are studying their vocational qualifications or further vocational qualification in upper secondary level, age 17-60 years. Experts are teachers, trainers, managers, other personnel and tutors from working life. Students will carry out  workplacement periods of 4-8 weeks and experts job-shadowing-periods of 1 week in Germany, Spain, UK, Italy, Croatia, Cypros, the Netherlands or Malta. Mobility periods of students and experts will be carried out simultaneously as often as possible.

The partner group consists of old and reliable partners of our college and offer a partner for all of the study fields in our college. The partner group develops its VET by carrying out common KA2-projects. With these projects we’ll get also new partner who fit well to the international activities of our college and network.

International activities of Kouvola Region Vocational College are managed and developed in the frames of the Strategy of the City of Kouvola, Kouvola Region Vocational College and its International Activities. The strategy of the college is for 2018-2022 and  will be updated every year. The main  objectives of the strategy are to develop flexible learning pathways, mentoring  and wide and new learning environments and  development of the skills of experts and other staff. During the mobility periods these objectives will be developed together with foreign partners.   Students and experts will develop their vocational and language skills, skills to work in a multicultural working environment and to develop their life long learning skills.

Kouvola Region Vocational College informs about its international activities on the web sites of the college and by using social media like Facebook. All of the participants write a blog during their moblity periods, these are published on the websites of college KSAO (www.ksao.fi). The college informs about its international activities and projects in publications of the college, the City of Kouvola, local newspaper, local radio and events organized byt the college.

Päivitetty 10.7.2020