Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) järjestyssäännöt

1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Kouvolan seudun ammattiopiston järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssääntö huomioi lainsäädännön velvoittavuuden.

Järjestyssääntöä sovelletaan kiinteistöissä ja niiden ulkoalueilla, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa, matkoilla sekä työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja erillisissä näyttöjen vastanottopaikoissa. Lisäksi on otettava huomioon työpaikoilla noudatettavat säännöt työpaikoilla järjestettävässä koulutuksen ja näyttöjen vastaanottopaikoissa

2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

2.1 Opiskelijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Kouvolan seudun ammattiopistossa opiskelijalla on sivistykselliset perus- ja ihmisoikeudet, kuten oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. Opiskelijalla on oikeus saada opetusta kaikkina oppilaitoksen työpäivinä ja oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kouvolan seudun ammattiopistolla on kurinpitosuunnitelma, jonka tehtävänä on suojata opiskelijaa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä.

Kaikilla Kouvolan seudun ammattiopistossa on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia ja -tapoja. Fyysistä ja henkistä kiusaamista ja vahingoittamista ei sallita.1.

2.2 Opiskelijan velvollisuudet

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa päätetään puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Opiskelija sitoutuu noudattamaan HOKSin mukaista opiskelusuunnitelmaa.

Opiskelijan tulee osallistua HOKS:ssa sovittuun puuttuvan osaamisen hankkimiseen noudattaen tavoitteellisuutta ja täsmällisyyttä. Oppilaitoksessa sekä koulutus- ja oppisopimuspaikoissa noudatetaan sovittuja työaikoja. Jos opiskelija ei noudata henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS), se johtaa opiskelijan eronneeksi katsomisen käsittelyyn tai työvoimakoulutuksen keskeytymiseen3

Opiskelijan tulee hankkia poissaolon aikana järjestetyssä opetuksessa annettu osaaminen riippumatta poissaoloon johtaneista syistä.

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen tai koulutus- ja oppisopimusjaksolle, hänen ja alaikäisen huoltajan tulee viipymättä ilmoittaa poissaolosta Wilmaan sekä opettajalle ja ryhmänohjaajalle tai työpaikalla järjestetyn koulutuksen ohjaavalle opettajalle ja työpaikkaohjaajalle. Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä.

Opiskelija, joka luvatta tai ilmoittamatta on poissa opetuksesta, katsotaan keskeyttäneen opintonsa. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa toimitaan työelämän pelisäännöillä. Jos opiskelija on toistuvasti niin paljon poissa koulutuksesta, ettei hänen katsota suoriutuvan opinnoista suunnitellussa aikataulussa ja rahoitus keskeytetään, muodostuu tästä keskeyttämisperuste.  Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa viiden päivän yhtäjaksoinen luvaton poissaolo on laissa keskeyttämisperuste (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista 5 luku § 5). Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa noudatetaan lakia ammatillisesta koulutuksesta.

Jokainen huolehtii ja vastaa henkilökohtaisesta omaisuudesta ja kunnioittaa toisen omaisuutta. Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetyn omaisuuden turmeltumisesta tai katoamisesta.

Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa ammattiopistossa tai työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot (LA 531/17, 95§).
 

3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

3.1 Hyvä käytös

Kouvolan seudun ammattiopistossa noudatetaan hyviä tapoja, kuten toisten huomioonottamista ja kunnioittamista sekä työ- ja opiskelurauhan edistämistä. Hyvä käytös tarkoittaa tervehtimistä ja hyviä ruokailutapoja. Omien eväiden syöminen ja juominen opetustiloissa on kielletty.

Pukeutumisen tulee olla työtehtävien ja koulutus- ja oppisopimuspaikkojen vaatimusten mukaista. Opettajan tai muun ohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita tulee noudattaa. Lävistyskoruja ei käytetä niillä koulutusaloilla, joilla ne ovat kiellettyjä työ- ja/tai asiakasturvallisuuden vuoksi.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

3.2 Kiusaaminen

Kiusaamisen osalta oppilaitoksessa on nollatoleranssi. Kiusaaminen johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin. Rehtorilla ja opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta, niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle ja tarvittaessa viranomaiselle.

3.3 Oleskelu ja liikkuminen

Kouvolan seudun ammattiopiston oppimisympäristön tulee olla turvallinen niin opiskelijoille kuin henkilöstölle.

Raha- ja uhkapelien pelaaminen on kielletty kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, oppilaitoksen alueella ja koulutus- ja oppisopimuspaikoilla.

Opiskelijoiden ajoneuvot saa pysäköidä ainoastaan opiskelijoille osoitetuille paikoille. Opiskelijat eivät pysäköi henkilökunnan tai muiden lähellä olevien yritysten parkkipaikoille. Polkupyörät jätetään pyörätelineisiin sekä niille osoitettuihin paikkoihin.

Piha-alueilla ajetaan moottoriajoneuvoja alhaisilla nopeuksilla enintään 20km/h. Voimakas, häiritsevä ja turha moottoriajoneuvojen kaasuttelu sekä kovaääninen musiikin soitto ei ole luvallista oppilaitoksen alueilla.

3.4 Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokainen vastaa oppimis- ja työympäristön siisteydestä ja viihtyvyydestä niin sisätiloissa kuin piha- ja ulkoalueilla sekä asiallisesta ja korrektista käyttäytymisestä, kielenkäytöstä ja muusta viestinnästä.

Oppilaitoksen tilojen roskaaminen on kielletty.  Mikäli näin tapahtuu, on sen aiheuttaja velvollinen siivoamaan jälkensä tai maksamaan siivouksesta aiheutuneet kulut.5

4. Turvallisuus

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oppilaitoksessa on laadittu pelastussuunnitelma ja muita turvallisuuteen liittyviä suunnitelmia 9. Oppilaitoksen velvollisuus on perehdyttää opiskelijat suunnitelmiin. Opiskelijan velvollisuus on noudattaa niitä.

Opiskelijan on velvollisuus käyttää koneita ja laitteita käyttöohjeiden mukaan sekä velvollisuus noudattaa turvallisuusohjeita.

Opiskelijalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa työturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden puutteisiin tai epäkohtiin ilmoittamalla asiasta opettajalle tai muulle henkilökuntaan kuuluvalle.

Kouvola seudun ammattiopistossa on Kouvolan kaupungin järjestämä kameravalvonta.

Oppilaitoksen turvallisuuteen liittyen opetusta häiritsevä tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija poistetaan oppilaitoksen tiloista välittömästi ja otetaan yhteyttä asianomaiseen viranomaiseen 8.

5. Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Oppilaitoksen tietokoneita tulee käyttää asiallisesti. Epäasiallinen käyttö johtaa korvausvelvollisuuteen.

Matkapuhelinta voi opiskelutilanteiden aikana käyttää vain opettajan luvalla. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaisemiseen pyydetään aina lupa asianomaiselta.

Matkapuhelimen ja -viestimen käyttäminen tai käsittely koetilanteessa on kielletty, ellei asiasta ole toisin ohjeistettu. Käyttö rinnastetaan vilppiin tai lunttaamiseen, joka merkitsee suorituksen hylkäämistä. Todennettu vilpillinen menettely johtaa kirjalliseen varoitukseen ja toistuessaan määräaikaiseen erottamiseen (LA 531/17, 85 §). Matkapuhelimen käytöstä näytön aikana ohjeistetaan erikseen. 
 

6. Päihteet ja vaaralliset esineet

Päihteitä ovat tupakka, alkoholi, huumeet ja tietyt lääkkeet sekä muut päihdyttävässä tarkoituksessa käytetyt aineet.

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, käyttäminen ja välittäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, koulutus- ja oppisopimuspaikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on ehdottomasti kielletty. Huumausaineiden käyttö ja hallussapito ovat rikoksia, joista ilmoitetaan poliisille.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeisiin7.

KSAOn rehtorilla ja opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa työpäivän aikana haltuun opiskelijoilta kiellettyjä esineitä tai aineita1. Esineiden ja aineiden luovutus järjestetään lain määräämällä tavalla 1.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus tarkastaa opiskelijan käyttöön luovutetut tilat ja pukukaapit opiskelijan läsnä ollessa. Ennen tarkastusta opiskelijalle ilmoitetaan syy siihen. Tarkastus tehdään lain mukaisella tavalla.

KSAO on savuton oppilaitos. Oppilaitoksen sisätiloissa, sen käytössä olevilla ulkoalueilla, opiskelijoille järjestetyissä tilaisuuksissa ja matkoilla ei saa tupakoida, käyttää nuuskaa eikä sähkösavukkeita. Toistuvista tupakkalain rikkomuksista seuraa rehtorin antama kirjallinen varoitus8. Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään sakkorangaistukseen6.

7. Kurinpito

Kurinpidollisia toimenpiteet ovat opetustilasta poistaminen, opiskeluoikeuden evääminen määräajaksi, suullinen huomautus, kirjallinen varoitus, määräaikainen erottaminen.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta, muusta opetustilasta tai oppilaitoksen tilaisuudesta1.

Esimies voi opettajan esityksestä evätä opiskelijan osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä tai käyttää tupakkatuotteita koulun alueella, joutuu opiskelija ryhmänohjaajan puhutteluun. Ryhmänohjaaja/opettaja ilmoittaa alaikäisen opiskelijan huoltajalle rikkomuksesta. Opiskelijalle annetaan suullinen huomautus. Vakavissa tapauksissa hänelle annetaan rehtorin kirjallinen varoitus tiimiesimiehen esityksestä. Jos rikkomus on vakava, tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, koulutuksen järjestäjä (KSAO) monijäseninen toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi ja erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi3. Samaan aikaan, jolloin opiskelijaa vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.

Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin opintosuorituksia ja oppimistehtäviä tehdessään ja esittäessään. Opintosuorituksia ja oppimistehtäviä ovat mm. harjoitustehtävät, kokeet, näytöt, opinnäytetyöt ja projektityöt.

Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut opintosuoritukset ja oppimistehtävät tulee tehdä itse. Lunttaaminen sekä toisten opiskelijoiden tai muiden henkilöiden tekemien töiden kopioiminen ja omana työnä esittäminen on kielletty. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty.

Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta koulutuksen järjestäjän (KSAO) monijäseninen toimielin2.

Mikäli opiskelija tuo koulun alueelle tai muuhun oppimisympäristöön kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita, mm. alkoholi, huumausaineet, veitset, aseet ja voimakkaat laserosoittimet, tämä johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin8

8. Opiskelijan poissaolo ilman perusteltua syytä

Kun opiskelija on ollut pois ilman perusteltua syytä ja hänen opintonsa eivät etene HOKSin mukaisesti, hänet kutsutaan monialaisen asiantuntijaryhmän kuultavaksi.  Kuulemisessa selvitetään syitä poissaoloihin sekä mahdollisen tuen tarvetta ja sen järjestämistä.

Perusteltuja syitä poissaololle voivat olla mm. terveydelliset syyt ja vakavat elämäntilanteet.  Tällöin seurauksena voi olla opintojen jatkaminen päivitetyn HOKSin mukaisesti.

Opiskelija katsotaan eronneeksi, jos hän ei suorita opintojaan HOKSin mukaisesti tai opiskelija on pois opetuksesta tai näytöistä ilman perusteltua syytä, ja on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole jatkaa opintojaan.

Ennen eronneeksi katsomista opiskelija kutsutaan kuulemistilaisuuteen, jossa häneltä pyydetään selvitystä opintojen viivästymisestä ja poissaolojen syistä. Kutsussa tulee olla maininta eronneeksikatsomismenettelystä.

Jos opiskelija ei ota yhteyttä tilanteensa selvittämiseksi tai saavu kuultavaksi, hänet katsotaan eronneeksi.

9. Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä oppilaitosten omia ohjeita ja sääntöjä.

Säännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, Wilmassa, Henkilökunnan intranetissä, KSAOn kotisivuilla.

Ryhmänohjaaja perehdyttää ryhmänsä opiskelijat järjestyssääntöihin.
 

10. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssääntötyöryhmä kerää opiskelijoilta palautetta järjestyssääntöjen toimivuudesta päättökyselyn yhteydessä. Työryhmä tarkistaa järjestyssäännöt vuosittain.

1 Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 91§, 92§, 95 §, 85 §, ja 85 1,2.3.4.5:t,
2 Varhainen tuki – ohjeistus
3 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2016, 5 luku 3, 4 ja 5§:t, 6 luku 9 §.
4 Ohje: Kuulemismenettely Kaakkois-Suomen TE-toimistossa.
5 Vahingonkorvauslaki 412/1974.
6 Tupakkalaki 549/2016, 10 luku 74 §, 14 luku 113 §.
7 KSAOn päihdesuunnitelma
8 Kurinpitosuunnitelma
9 Pelastussuunnitelma

Kouvolassa 15.10.2018

Timo Olli
rehtori

Päivitetty 18.9.2020