Logistiikan perustutkinto

Kenelle

Ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, vastuullisuutta, huolellisuutta, täsmällisyyttä ja palvelualttiutta. Myös vaihteleviin työaikoihin on sopeuduttava, sillä kuljettajan työajat muuttuvat työtehtävien mukaan.

Autonkuljettajan/yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen on terveydellisiä vaatimuksia.
CE- ajo-oikeuden edellyttämät terveydelliset vaatimukset:

 • Näön tarkkuus korjaavia linssejä käyttäen tai ilman niitä on toisella silmällä vähintään 0,8 ja toisella silmällä vähintään 0,5 ja, jos vaadittu näöntarkkuus saavutetaan vain korjaavia linssejä käyttäen, että kummankin silmän korjaamaton näöntarkkuus on vähintään 0,05.
 • Molempien silmien yhteinen näkökenttä on normaali.
 • Hakija kuulolaitteella tai ilman sitä ainakin toisella korvalla kuulee tavallisen puheäänen neljän metrin etäisyydeltä.
 • Ettei hakijalla ole sellaista direktiivin 91/439/ETY liitteessä III mainittua vikaa, sairautta tai vammaa, joka olennaisesti heikentää hänen kykyään toimia tässä ryhmässä mainittuun luokkaan kuuluvan ajoneuvon kuljettajana.
 • Ajokorttia ei pääsääntöisesti tule myöskään antaa tai uudistaa henkilöille, joilla on esim. epilepsia, vakava diabetes, vakava psyykenongelma, vakava neurologinen sairaus (esim. dementia) tai jokin muu toimintakykyä alentava sairaus.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän-ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki-ja liikuntaelimistön sairaustai vamma
 • mielenterveyden häiriö
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Katso terveydentilavaatimukset opintopolusta.

Työtehtävät

Logistiikan perustutkinnon suorittaneet yhdistelmäajoneuvonkuljettajat ovat logistiikan ammattilaisia, joiden päätehtävä on kuljettaa asiakkaan tuotteita turvallisesti ja kannattavasti paikasta toiseen. He huolehtivat ajoneuvonsa kunnosta ja hoitavat tuotteiden lastauksen, kuljetuksen ja käsittelyn turvallisesti ja ammattitaitoisesti säädösten mukaan.

Valmistumisen jälkeen voit hakeutua töihin auton-, trukin-, tai työkoneenkuljettajaksi, varastomieheksi ja erilaisiin logistiikan työtehtäviin.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajiksi valmistuneilla on hyvät mahdollisuudet työpaikan saantiin erilaisissa kuljetusalan tehtävissä mm. kuljetusliikkeiden palveluksessa. Lisäetuna on ADR-ajolupa, joka puuttuu ajokorttinsa tavallisesta autokoulusta hankkineilla.

Opiskeleminen KSAOssa

Koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan/yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen sekä mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin kuljetustoimintoihin. Koulutuksen aikana suoritat BC-luokan ajokortin. Myös BCE-luokan ajokortin (rekkakortin) suorittaminen on mahdollista.

Opiskelet mm.

 • logistiikan perustaitoja
 • ajoneuvon huoltamista
 • kuljettamista
 • varastotoimintoja
 • kuorman käsittelyä

Opiskelupaikka sijaitsee KSAOn Utinkatu 44-48 toimipisteen läheisyydessä Tiilitie 5:ssa Teholassa. Opintoihin kuuluu työpaikalla järjestettävää koulutusta, josta osan voi suorittaa myös ulkomailla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Voit jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Opiskelumaksu

Ammatilliset perustutkinnot ovat oppivelvollisuusikäisille opiskelijoille maksuttomia. Muut opiskelijat kustantavat itse opiskeluihin liittyvät työvälineet, tavarat ja kirjallisuuden. Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja esite (PDF)

Päivitetty 1.11.2021