Kouvolan seudun ammattiopisto, KSAO, on monialainen oppilaitos. Meiltä saat ammatillista perustutkintoa opiskelevana ammatissa toimimiseen tarvittavat perustiedot ja -taidot, väylän työllistymiseen sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Yleinen hakukelpoisuus tarkoittaa sitä, että voit hakeutua jatkamaan opintojasi mille alalle tahansa. 

Opiskeluissasi painottuu käytäntö ja hankit huomattavan osan ammattitaidosta alan työpaikoilla joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella sekä oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä. Tarjoamme sinulle myös mahdollisuuden kansainväliseen toimintaan.

Ammatilliseen koulutukseen voit hakea monella tapaa

Yhteishaku

Jatkuva haku

Hakuajat elokuussa 2022 alkaviin ammatillisiin perustutkintoihin.

AikatauluYhteishaku
Hakuaika22.2.–22.3.2022
Mahdolliset pääsykokeethuhti–toukokuussa
Opiskelijaksi ottamisen tulokset hakijoilleaikaisintaan 16.6.2022
Opiskelupaikan vastaanottaminenviimeistään 30.6.2022
Varasijat ovat voimassa19.8.2022 asti

Jatkuvassa haussa voit hakea ympäri vuoden: jatkuvan haun koulutuskalenteri Wilmassa. Jatkuvassa haussa hakeville järjestetään aina haastattelu sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeet. Tarvittaessa järjestetään kielikoe.

Tietoa oppilaitoksemme koulutusaloista ja hakeutumisesta saat oman koulusi opinto-ohjaajan lisäksi Kouvolan seudun ammattiopiston opinto-ohjaajilta. KSAOn hakutoimisto palvelee sinua hakuun liittyvissä asioissa puhelinnumerossa 020 615 7069, sähköpostitse: hakutoimisto(at)ksao.fi tai nettisivujen opo-chat palvelussa.

Opinto-ohjaajien tiedot löytyvät verkkosivuiltamme yhteystiedoista.

Ammatillisen perustutkinnon rakenne

Ammatillisten perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot koostuvat ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin kolme vuotta. Suoritusaika on kuitenkin yksilöllinen, sillä aikaisemmin hankittu osaaminen sekä yksilölliset valinnat ja elämäntilanteet vaikuttavat suoritusaikaan. Osaamista on voinut kertyä esimerkiksi työkokemuksen, aikaisemman koulutuksen tai vaikkapa harrastustoiminnan kautta.

Tutkinto- ja osaamisalakohtaiset ammatilliset opinnot muodostuvat:

 • pakollisista ammatillisista tutkinnon osista
 • valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista

Yhteiset tutkinnon osat muodostuvat:

 • pakollisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 26 osaamispistettä (jatkossa osp)
 • valinnaisista yhteisistä tutkinnon osista, laajuus 9 osp

Yhteiset tutkinnon osat sisältävät seuraavia opintoja:

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (vähintään 11 osp)
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (vähintään 6 osp)
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (vähintään 9 osp)

Ammatillisen perustutkinnon rakenteen lisätietoa Opintopolussa.

Ammattiin ja ylioppilaaksi

Kaikissa KSAOn perustutkinnoissa, paitsi lentokoneasennuksen perustutkinto, voit suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.

Jos liität ammatillisiin opintoihisi ylioppilastutkinnon, suoritat kaksoistutkinnon. Mikäli hankit opintojesi aikana myös lukion päättötodistuksen, suoritat kolmoistutkinnon.

Kun sinut on valittu ammattiopiston opiskelijaksi, voit hakea lukio-opintoihin opiskelupaikan vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Lukio-opintoja voit suorittaa joustavasti päivä- ja verkko-opintoina iltalukiossa.

Kaksoistutkinnon suorittamisen ohjeellinen suoritusaika on kolme vuotta ja kolmoistutkinnossa neljä vuotta. Yhdistelmätutkinnossa lukio-opinnot suoritetaan Kouvolan iltalukiossa ammatillisten opintojen aikana. Opinnot toteutetaan KSAO Utinkatu 85 toimipisteessä.

Joillakin aloilla on erityisiä vaatimuksia

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin tai työelämässä oppimiseen, tai jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltuvuusehtoja tai rajoituksia opiskelemaan valituille. SORA-lainsäädäntö on lyhenne sanoista soveltumattomuuden ratkaisuja, ja se koskee muun muassa opiskelijan terveydentilaan ja rikostaustaan liittyviä soveltuvuusehtoja. SORA-lainsäädäntö koskee erityisesti opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä, opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuusnäkökohtien vuoksi perusteltua sekä huumausainetestausta, josta säädetään ko. koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti.

Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa tarkistaa erityisesti, onko opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu tiettyjä terveydellisiä vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle. Aloille asetettuihin terveydentilavaatimuksiin voit tutustua Opintopolussa: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillista koulutuksesta annetun lain 32 §:ää sovelletaan KSAOssa seuraaviin ammatillisiin perustutkintoihin johtaviin opintoihin:

 • logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • lentokoneasennuksen perustutkinto, lentokoneasentaja
 • turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja
 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja.

Edellä lueteltuihin tutkintoihin opiskelijaksi valitut henkilöt saavat opiskelijavalinnan valintatuloksen ilmoituksen yhteydessä Oma terveys -lomakkeen, joka palautetaan KSAOon. Oma terveys -lomakkeessa opiskelemaan valittua pyydetään ilmoittamaan oman terveydentilan tilanne alalle asetettujen terveydentilavaatimusten suhteen. Tarvittaessa oppilaitos voi pyytää terveydentilan lisäselvitystä.

Taustalla on merkitystä

Sinulta pyydetään rikostaustaote ennen työelämässä oppimisen jaksoa, jos työskentelet pääsääntöisesti alaikäisten kanssa tai opiskelet turvallisuusalalla.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ja -haastattelut KSAOssa

Tietyillä koulutusaloilla järjestetään pääsy-/soveltuvuuskoe tai haastattelu osana valintaa. Saat kutsun KSAOn järjestämiin pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin sekä haastatteluihin kirjeellä. Jos et osallistu pääsy-/soveltuvuuskokeeseen tai haastatteluun sinulle osoitettuna ajankohtana, sinua ei voida valita koulutukseen!

VALMA-koulutukseen hakijoille aina haastattelut. Tarkemmat pääsy- ja soveltuvuuskokeiden valintakriteeri- ym. tiedot löytyvät hakukohteittain Opintopolusta osoitteessa opintopolku.fi

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet ja haastattelut ovat hakijalle maksuttomia.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden aikataulun näet myös KSAOn verkkosivuilta.

Kielikoe KSAOssa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, varmistamme riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen hallintaan kielikokeen avulla. Mikäli sinulla on kielitaidon tason todentava todistus, toimita se hakuaikana oppilaitokseen. Kielitaito suosituksista löydät lisätietoa kielikoe-sivulta.

Jos äidinkieli on muu kuin suomi, kutsumme sinut KSAOon kielikoe kirjeellä huhti-toukokuun aikana. Kielikoe on suoritettava hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Osallistu kokeeseen, jos saat kutsun siihen, muuten et voi tulla valituksi opiskelijaksi.

Hakuvaihtoehtona voi olla myös harkintaan perustuva valinta

Voit hakea kaikkiin ammatillisiin hakutoiveisiisi harkinnanvaraisen valinnan kautta. Se edellyttää, että sinulla on jokin erityinen syy, johon haluat vedota. Sinut voidaan valita harkinnanvaraisesti, jos

 • sinulla on oppimisvaikeuksia,
 • sosiaaliset syyt edellyttävät sitä,
 • sinulta puuttuu koulutodistus (olet keskeyttänyt peruskoulun),
 • haet ulkomaalaisella todistuksella,(jos haet ulkomaisella todistuksella, liitteeksi ulkomaisen todistuksen suomennokset)
 • kielitaitosi ei riitä tutkinnon suorittamiseen, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa

Kouvolan Ammattiopistossa ei voi käyttää harkintaan perustuvaa valintaa haettaessa taideteollisuuden perustutkintoon, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon eikä lentokoneasennuksen perustutkintoon.

Harkintaan perustuvan valinnan oppimisvalmiuskoe/haastattelu on 26.4 2022

Näissä tapauksissa olet mukana vain harkintaan perustuvassa valinnassa

 • olet keskeyttänyt peruskoulun,
 • sinulla on ulkomailla suoritettu koulutus, tai
 • sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä äidinkielessä että matematiikassa.

Sinun tulee osallistua alan pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen, jos saat kutsun siihen. Mahdolliset pääsykoetulokset vaikuttavat valintaan.

Hakeminen harkintaan perustuvassa valinnassa

1. Täytä hakulomake Opintopolussa opintopolku.fi ja tulosta se.

Merkitse yhteishaun hakulomakkeelle, mikäli haet harkintaan perustuvassa valinnassa ammatilliseen koulutukseen. Voit ilmoittaa hakevasi harkintaan perustuvassa valinnassa jokaisessa hakukohteessasi tai vain osassa niitä. Täytä myös peruskoulun arvosanat, jos olet suorittanut peruskoulun aikaisemmin kuin hakuvuonna. Olet hakijana mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen. 

Jos olet keskeyttänyt peruskoulun tai haet ulkomaisella todistuksella, mahdollinen valintasi tapahtuu aina harkinnanvaraisen valinnan kautta.

2. Täytä ja tulosta myös KSAOn harkinnan varaisen haun lomake johon kirjaat vapaamuotoiset perustelusi.

3. Toimita oppilaitokseemme molemmat hakulomakkeet, kopio 9 lk:n opiskeluarvioinnista/välitodistuksesta sekä mahdolliset asiantuntijalausunnot ja muut tarvittavat liitteet yhteishaun hakuaikana alla olevaan osoitteeseen. Yksi (1) kpl/ liite riittää, vaikka hakisit useampaan hakukohteeseen harkinnanvaraisesti Kouvolan Ammattiopistossa.

Kouvolan ammattiopisto Oy / Harkintaan perustuva valinta
Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola

Oppisopimuskoulutus

Sinulla on mahdollisuus suorittaa koko tutkinto, tutkinnon osia tai tutkinnon osan osia oppisopimuksella. Oppisopimusopiskelija on työsuhteessa oleva työntekijä ja sinulle maksetaan työsopimuksesi mukaista palkkaa. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa osaamisesta hankitaan työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden ja osaamista täydennetään tarpeen mukaan oppilaitoksessa.

Kansainvälinen KSAO

KSAOn opiskelijana sinulla on mahdollisuus hankkia osa osaamisestasi ulkomailla. Oppilaitoksellemme on laaja yhteistyöverkosto Euroopassa ja sen ulkopuolella Venäjällä, Japanissa, Intiassa, Malesiassa, Singaporessa ja Taiwanissa.

Ulkomaan jaksojen rahoitukseen voit hakea apurahaa, joka kattaa kaikki matkustus- ja majoituskustannukset. Lisäksi sinulle maksetaan työelämässä oppimisjakson ateriakorvaus.

Mitä KSAOn jälkeen?

Kiinnostaako jatko-opinnot? KSAOssa on mahdollista opiskella ns. jatkoväyläopintoja ammatillisten opintojen ohessa.

Jos tavoitteenasi on jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa, jatkoväyläopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakouluopinnoista.

KSAO tekee yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin kanssa. Voit liittää ammattikorkeakouluopintoja ammatilliseen perustutkintoosi ja jos sinut valitaan opiskelemaan Xamkiin, jo suorittamasi opinnot tunnustetaan sinulle osaksi ammattikorkeakouluopintoja eikä sinun tarvitse suorittaa niitä uudelleen.

Tukea opiskeluun

Jokaisella opiskelijalla on oikeus opinto-ohjaukseen. Sinulla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea opiskeluusi vastuuopettajaltasi, opinto-ohjaajalta, uravalmentajalta, opettajilta, kuraattorilta, tutor-opiskelijoilta sekä koko henkilökunnalta. Opinto-ohjaus tukee persoonallista ja ammatillista kasvuasi. Opinto-ohjaajasi tai uravalmentajasi kanssa suunnittelet opintojasi, teet opintojasi, jatko-opintojasi ja uraasi koskevia suunnitelmia ja valintoja sekä kasvat ja kehityt sekä ihmisenä että tulevaa ammattia varten.

Opinto-ohjauksen ja uravalmennuksen tavoitteena on edistää vastuullisuuttasi, itseohjautuvuuttasi, suunnitelmallisuuttasi opinnoissa sekä työllistymistäsi. Opinto-ohjaaja auttaa ja tukee opiskelijaa myös rästiin jääneiden opintojen suorittamisessa.

Mikäli sinulla on aikaisemmin hankittua osaamista esimerkiksi työkokemuksen, harrastusten tai aikaisempien opintojen kautta, voit hakea osaamisen tunnustamista opinnoissasi. Vastuuopettaja ja opinto-ohjaaja auttavat sinua osaamisen tunnustamiseen liittyvissä asioissa.

Erityinen tuki

Sinulla on mahdollisuus erityiseen tukeen, jos oppimisvaikeuksien tai muun syyn vuoksi tarvitset pitkäaikaista tai säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Jos tarvitset erityistä tukea, sinulle laaditaan erityisen tuen päätös ja tukitoimisuunnitelma osana henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). Jos olet alaikäinen, myös huoltajasi osallistuu suunnitelman tekemiseen. Tavoitteena on, että saavutat tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen.

Erityiseen tukeen liittyvistä asioista lisätietoja antaa erityisen tuen koordinaattori, puh. 020 615 5804.

Tarvitsetko asuntoa?

Jos tarvitset asuntoa, Kouvolan kaupungilla on vuokra-asuntoja.

Hyvä ruoka auttaa jaksamaan

Kaikissa KSAOn toimipisteissä on opiskelijaruokala. Opiskelijaruokala on avoinna arkisin ja sen tarjoama lounas on perustutkintoa suorittaville maksuton. Työelämässä oppimisjakson aikana sinulle maksetaan ateriakorvausta.

Mistä rahat opiskeluun?

Opiskelu on maksutonta, mutta mm. työasu, oppikirjat ja opiskeluvälineet on sinun itse kustannettava. Voit hakea Kelalta opintotukea päätoimisiin opintoihisi. Opintotukeen kuuluu opintoraha, opintolainan valtiontakaus sekä asumislisä, joka haetaan samoin ehdoin kuin muukin yleinen asumistuki. 

Koulumatkatukea myönnetään, jos yhdensuuntainen koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä kotiovelta oppilaitoksen ovelle. Koulumatkatuki maksetaan ensisijaisesti lipputukena joukkoliikennettä (MH/VR) käytettäessä.

Jos oppivelvollisuuslaki astuu voimaan vuonna 2021, perusopetuksen jälkeen suoritettava ammatillinen perustutkinto on täysin maksuton sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona henkilö täyttää 20 vuotta. Tällöin maksuttomia ovat opetuksessa tarvittavat oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet. Myös yli seitsemän kilometrin koulumatkat ovat maksuttomia.

Päivitetty 14.1.2022