Tulevaisuuden osaajat logistiikka-alalla

Toteuttajat: KSAO, XAMK ja EKAMI

Hankkeella parannetaan logistiikka-alan tunnettavuutta, koulutuksen vetovoimaa sekä osaavan työvoiman saatavuutta Kymenlaaksossa.

TAVOITTEET: Logistiikassa on tiedostettua vetoa

 1. Osaavan työvoiman saatavuuden parantaminen logistiikka-alalla.
 • Huomioidaan Kymenlaakson erityispiirteet ja maakunnan elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa.
 • Tarjolla olevalla osaavalla työvoimalla voidaan taata nykyisten yritysten toiminta sekä olla houkutteleva alue uusille yrityksille.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen kehittäminen Kymenlaaksossa
 • Niin ammatillinen kuin ammattikorkeakoulutasoinen koulutus vastaa yritysten tulevaisuuden osaamistarpeita.
  • Yritysten osaamistarpeiden kuunteleminen ja aito vuoropuhelu
  • Määritellään oppilaitosten opetus- ja toteutussuunnitelmien muutostarpeet ja kehitetään opetuksen sisältöjä selvitystyön pohjalta
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen ja ammattikorkeakouluun
 • Sujuvoitetaan nuorten siirtymiä peruskoulusta logistiikka-alan ammatilliseen koulutukseen ja siitä edelleen työelämään tai jatkamaan opiskelua ammattikorkeakouluun.
 • mallinnetaan opintopolku ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
 • tuetaan toisen asteen opiskelijoiden jatkoväyläopintojen hyödyntämistä ammattikorkeakoulussa ja näin siirtymistä nopeasti koulusta kouluun; lyhennetään kokonaisopiskeluajan kestoa
 • Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opojen ja ammatillisen koulutuksen kanssa.
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Lisätään nuorten tietämystä logistiikka-alasta ja tehdään näkyväksi alan uramahdollisuuksia jo varhaisessa vaiheessa eli peruskoulussa ja toisella asteella.
   • kiinnostuksen kautta saadaan enemmän motivoituneita hakijoita logistiikka-alan koulutuksiin niin toiselle asteelle kuin ammattikorkeakouluun.
  • Pilotoidaan hankkeen toimenpiteet Kymenlaakson alueen perus- ja toisen asteen koulutuksessa.
  • Naisten osuuden kasvattaminen alan koulutukseen hakeutuneista.

TOIMENPITEET

 1. Yhteistyön käynnistäminen
  • Perustetaan yhteistyöverkosto Ekamin, Ksaon ja Xamkin kesken, mukana opetus ja TKI
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat yritykset ja käynnistetään yritysyhteistyö
  • Kartoitetaan hankkeeseen osallistuvat kymenlaaksolaiset peruskoulut
 1. Logistiikka-alan koulutuksen ketterä kehittäminen
  • Kouvolan ja Kotkan-Haminan alueella toteutettavan logistiikka-alan ammatilliseen ja ammattikorkeakoulutukseen kohdistuvan työvoima- ja osaamistarveselvityksen suunnittelu ja toteutus
   • haastatteluina ja/tai kyselynä hankkeeseen osallistuvien yritysten näkemyksistä tulevaisuuden osaamistarpeista logistiikka-alalla
   • tulokset kootaan raportiksi -> opinnäytetyö
   • Saatua tietoa hyödynnetään soveltuvin osin logistiikan opetuksen opetus- ja toteutussuunnitelmien määrittelemisessä ja kehittämisessä niin Xamkissa kuin Ekamissa ja KSAOssakin.
 • EKAMI: Joustavan koulutusmoduulitarjonnan tuotteistaminen työyhteisöjen tarpeisiin tutkinnon osista ja tutkinnon osan osista jo olemassa olevia logistiikan simulaattoreita ja simulaatiokoulutusta hyödyntäen.
 • KSAO: uuden varastonhoitajatutkinnon avaamiseksi suoritettavat toimenpiteet
  • Uuden tutkinnon avaaminen ja tuotteistaminen
  • Uuden koulutusalan työelämäyhteistyön käynnistäminen
  • Tarvittavien tila-, ja laitejärjestelyjen sekä henkilöstöresurssien suunnitelma
  • Koulutuksen markkinointi ja haku alkavat syksyllä 2019
  • Tehdään tarvittavia muutoksia tiloissa, laitteissa ja henkilöstössä
  • Jatkuvan haun ryhmä aloittaa opiskelun keväällä 2020
  • Koulutus- ja oppisopimuksien suunnittelu ja toteuttaminen työelämän kanssa
 1. Sujuvat siirtymät ja opintopolut
  • Opintopolkujen mallintaminen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
  • Luodaan ja testataan yhteinen toimintamalli yhteistyössä alueen yläkoulujen opintojenohjaajien ja ammatillisen koulutuksen kanssa
  • Tuetaan Xamkin väyläopintojen suorittamista ammatillisessa koulutuksessa
 1. Logistiikka-alan koulutuksen vetovoiman lisääminen
  • Tuodaan alan koulutus ja työmahdollisuudet nuorten tietoisuuteen jo peruskoulussa
  • Suunnitellaan yhdessä yhteistyöverkoston ja yritysten kanssa koululaisille koulutuspaketti, joka voi sisältää työpajoja ja pienprojekteja jopa oikeilla yritystoimeksiannoilla logistiikka-alalta

TULOKSET
Hankkeen tuloksena nuoret tunnistavat logistiikka-alan koulutus- ja työmahdollisuuksia jo ennen toiselle asteelle siirtymistä ja ovat kykenevämpiä hahmottelemaan opinto- ja urapolkua jo nuorella iällä.

Hankkeen myötä

 • logistiikka-ala houkuttelee enemmän alasta tietoisempia ja motivoituneita opiskelijoita
 • tutkinto on mahdollista suorittaa lyhyemmässä ajassa hyödyntäen esim. väyläopintoja.
 • koulutukset tukevat alueen monipuolisia logistiikka-alan tarjoamia mahdollisuuksia ja yritysten tarpeita
 • kymenlaaksolaisten logistiikka-alan yritysten osaavan työvoiman saatavuus paranee.

Rahoittaja: ESR, Hämeen ELY-keskus

Yhteystiedot:
hankevastaava Henri Partanen, p. 020 615 7802, henri.partanen@ksao.fi
hankeassistentti Paula Filppu, p. 020 615 5508, paula.filppu@ksao.fi