Ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus

Ammatillisen koulutuksen tutkinnonuudistus astui voimaan 1.8.2015

Ammatillisen peruskoulutuksen uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2015. Uudistukset koskevat nuorisokoulutusta ja syksyllä 2015 aloittavat opiskelijat opiskelevat uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Myös ennen lain voimaan tuloa tutkinnon suorittamisen aloittaneet opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintoaan uusien säädösten ja perusteiden mukaan.

Opintoviikoista osaamispisteisiin

Uusissa tutkinnon perusteissa korostetaan osaamista, työelämälähtöisyyttä sekä opiskelijoiden yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja. Tutkinnon laajuutta ei enää määritellä opintoviikoilla vaan osaamispisteillä.

Koko ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ent. 120 opintoviikkoa.

Perustutkinto koostuu seuraavasti:

Tutkinnon osien osaamispisteet määräytyvät sen mukaan, kuinka kattavaa, laaja-alaista ja merkittävää osaamista siinä hankitaan, kun se suhteutetaan koko tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin.

Mitä jatkavan opiskelijan tulee tehdä?

Ne opinnot, jotka opiskelija on suorittanut opintoviikkoina, tunnistetaan ja tunnustetaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti. Joissakin tapauksissa opintojen nimi saattaa hieman muuttua ja laajuudet ilmaistaan osaamispisteinä, mutta hyväksytyt suoritukset ja arvosanat pysyvät muuttumattomina. Opintojen tunnustamista pitää hakea. Hakeminen tapahtuu Wilman kautta. Tulet saamaan asiasta Wilma-viestin.

On tärkeää, että jokainen päätösvaiheessa oleva opiskelija pyrkii tekemään kaikki opintonsa täysimääräisesti loppuun 29.5.2015 mennessä. Samoin jatkavien opiskelijoiden tulee saattaa keskeneräiset tutkinnon osat valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Näin tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista suorittaa sujuvasti uusiin tutkinnon perusteisiin, ja vältytään lukuvuonna 2015–2016 täydentäviltä opinnoilta. Jos opiskelijalla on joissakin opinnoissa K- tai 0-merkintä, suoritetaan opinnot loppuun vanhojen perusteiden mukaan ja muunnetaan sen jälkeen osaksi uutta tutkintorakennetta. Jos arvioinnin lisätiedoissa on maininta, että kurssi on uusittava, niin silloin vastaavat opinnot suoritetaan uusien vaatimusten mukaisesti.

Mahdollisia lisäsuorituksia

Uudessa perustutkinnossa on yhteisissä tutkinnon osissa pakollisina opintoina tieto- ja viestintätekniikkaa, yrittäjyyttä ja yritystoimintaa sekä työelämätaitoja. Oppilaitos on velvoitettu arvioimaan (antamaan numeron 1-3) näiden osa-alueiden osaamisesta. Jos opiskelija ei ole opiskellut näitä osa-alueita, pitää hänen opiskella lisää ja osoittaa osaamisensa asiasta. Tähän liittyen opiskelijat saavat tarkemmat ohjeet opettajilta, ryhmänohjaajalta ja/tai opolta.

Jos liikunnan ja terveystiedon suorituksesi on vapautettu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 630/98, 12 §:n mukaisesti (yli 18-vuoden ikä), joudut suorittamaan nämä opinnot uuden tutkinnon mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit tehdä yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen -korista joitain muita pakollisia ja valinnaisia opintoja yhteensä 8 osaamispisteen verran. Näistä suorituksista sinun kannattaa tulla keskustelemaan opon kanssa.

Uusien yhteisten tutkinnon osien (entiset atto-opinnot) päättöarviointi muuttuu. Jatkossa päättötodistukseen tulee vain kokonaisarvosana jokaiseen neljään tutkinnon osaan. Arvosana muodostuu tutkinnon osan alla olevien osa-alueiden arvosanoista niiden osaamispistemäärät huomioiden. Kunkin osa-alueen (esim. äidinkieli, vieras kieli tai matematiikka, liikunta) arviointi tulee näkyviin todistuksen liitteenä olevaan opintosuoritusotteeseen. Ryhmänohjaajat, opettajat ja opinto-ohjaajat antavat lisätietoja.