Järjestyssääntö
Voimassa 23.3.2016 alkaen

Soveltamisala
Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/98) ja ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen (811/98) sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain (631/98) ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen (812/98) nojalla Kouvolan seudun ammattiopiston (KSAO) rehtori on päättänyt nämä järjestyssäännöt noudatettaviksi 1.4.2016 lukien toistaiseksi.

Järjestyssääntöjä sovelletaan KSAOn nuorten ja aikuisten koulutuksissa kiinteistöissä ja niiden ulkoalueilla, oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa, matkoilla sekä työssäoppimis- ja ammattiosaamisen näyttö- sekä tutkintotilaisuuspaikoissa. Lisäksi on otettava huomioon työpaikoilla noudatettavat säännöt työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja tutkintotilaisuuksien aikana.

1. Kaikilla KSAO:ssa on oikeus häiriöttömään ja turvalliseen työskentelyyn sekä velvollisuus edistää hyviä työskentelymahdollisuuksia ja tapoja. Emme kiusaa emmekä vahingoita toisiamme fyysisesti tai henkisesti missään tilanteessa1.

Jokainen huolehtii ja vastaa henkilökohtaisesta omaisuudestamme ja kunnioittaa toisen omaisuutta. Oppilaitos ei vastaa sen tiloihin jätetyn omaisuuden turmeltumisesta tai katoamisesta.

2. Jokainen vastaa oppimis- ja työympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä sekä asiallisesta ja korrektista käyttäytymisestä, kielenkäytöstä ja muusta viestinnästä.

3. Opiskeluun tulee osallistua säännöllisesti ja noudatamme täsmällisyyttä, oppilaitoksen ja työssäoppimispaikkojen työaikoja. Poissaolot ja myöhästymiset voivat johtaa opiskelun keskeyttämiseen2 tai työvoimakoulutuksissa koulutuksemme keskeytymiseen3 ja 4.

Opiskelijalle voidaan myöntää erityisin perustein vapautus opetukseen osallistumisesta. Opiskelijan tulee hakea vapautusta opetukseen osallistumisesta kirjallisesti ryhmänohjaajalta tai yksittäisen oppitunnin osalta kyseisen tunnin opettajalta.

Opiskelijan tulee hankkia poissaolon aikana järjestetyssä opetuksessa annettu osaaminen riippumatta poissaoloon johtaneista syistä.

Mikäli opiskelija sairastuu tai muusta syystä ei pääse osallistumaan opetukseen / työssäoppimisjaksolle, hänen tulee viipymättä ilmoittaa poissaolosta opettajalle sekä ryhmänohjaajalle / vastuukouluttajalle/ työssäoppimista ohjaavalle opettajalle / työpaikkaohjaajalle. Poissaolon jälkeen opiskelijan on toimitettava ryhmänohjaajalle / vastuukouluttajalle hyväksyttävä selvitys tai todistus poissaolon syystä.

Opiskelija, joka luvatta tai ilmoittamatta on poissa opetuksesta, katsotaan keskeyttäneen opintonsa laaditun erillisohjeen mukaisesti.  Yleisesti voidaan todeta, että ammatillisessa työvoimakoulutuksessa toimitaan työelämän pelisäännöillä. Jos opiskelija on toistuvasti niin paljon poissa koulutuksesta, ettei hänen katsota suoriutuvan opinnoista suunnitellussa aika-taulussa ja rahoitus keskeytetään, muodostuu tästä keskeyttämisperuste.  Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa viiden päivän yhtäjaksoinen luvaton poissaolo on laissa keskeyttämisperuste (laki työvoimapalveluista 6 luku § 9). Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa noudatetaan lakia ammatillisesta koulutuksesta.

4. Pukeutumisen tulee olla työtehtävien ja työssäoppimispaikkojen vaatimusten mukaista sekä opettajan, kouluttajan tai muun ohjaajan antamia työturvallisuusmääräyksiä ja muita koulutusalakohtaisia ohjeita tulee noudattaa. Emme käytä lävistyskoruja niillä koulutusaloilla, joilla ne ovat kiellettyjä työ- ja/tai asiakasturvallisuuden vuoksi.

Tapaturman sattuessa opiskelijan on otettava välittömästi yhteyttä opettajaan tai muuhun ammattiopiston henkilöstöön kuuluvaan sekä mahdollisuuksien mukaan annettava tarvittaessa ensiapua.

Opiskelijalla on velvollisuus puuttua havaitsemiin työturvallisuuden tai yleisen turvallisuuden puutteisiin tai epäkohtiin ilmoittamalla asiasta opettajalle tai henkilökunnalle.

Työpaikalla tapahtuvassa työssäoppimisessa työsuojelusta ja työturvallisuudesta vastaa työnantaja siten kuin ammattiopiston ja työpaikan välisessä sopimuksessa on sovittu.

Opiskelijalla on velvollisuus pitää salassa ammattiopistossa tai työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestetyssä koulutuksessa saamansa luottamukselliset tai salassa pidettävät tiedot (LA 630/98, 33§).

5. Matkapuhelinta voi opiskelutilanteiden aikana käyttää vain opettajan tai kouluttajan luvalla. Oppilaitoksen alueella ja tilaisuuksissa otetun kuvamateriaalin julkaisemiseen pyydetään aina lupa asianomaiselta.

Matkapuhelimen ja -viestimen käyttäminen tai käsittely koetilanteessa on kielletty. Käyttö rinnastetaan vilppiin / lunttaamiseen ja merkitsee suorituksen hylkäämistä. Matkapuhelimen käytöstä näyttö- tai tutkintotilaisuudessa ohjeistetaan erikseen.  Todennettu vilpillinen menettely johtaa aina kirjalliseen varoitukseen ja toistuessaan määräaikaiseen erottamiseen (LA 630/98, 35 §).

6. Päihteiden, huumaavien aineiden ja niiden käyttöön liittyvien välineiden hallussapito, käyttäminen ja välittäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella, työssäoppimispaikoilla sekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla on ehdottomasti kielletty. Huumeiden vaikutuksen alaisena esiintyminen ja aineiden hallussapito on rikos, josta ilmoitetaan aina poliisille.

Oppilaitos voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltu aihe epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeisiin7.

7. KSAO on savuton oppilaitos. Me emme tupakoi, nuuskaa emmekä käytä sähkösavukkeita oppilaitoksen sisätiloissa, sen käytössä olevilla ulkoalueilla, emmekä oppilaitoksen opiskelijoilleen järjestämissä tilaisuuksissa ja matkoilla. Rikkomuksesta seuraa ryhmänohjaajan antama suullinen huomautus (dokumentoidaan Wilmaan). Toistuvista tupakkalain rikkomuksista voi seurata oppilaitoksen antama kirjallinen varoitus. Rikkomusten jatkuessa ne voivat johtaa poliisiviranomaisen määräämään sakkorangaistukseen6.

8. KSAOn rehtorilla ja opettajilla sekä kouluttajilla on yhdessä tai erikseen oikeus ottaa työpäivän aikana haltuun opiskelijoilta kiellettyjä esineitä tai aineita1.

Opiskelijoilta haltuun otetut kielletyt esineet ja aineet säilytämme huolellisesti. Esineiden ja aineiden luovutuksen järjestämme mahdollisimman pian haltuunotosta. Edellä tarkoitetut opiskelijalta haltuun otetut esineet tai aineet luovutamme opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle tai, jos opiskelija on täysi-ikäinen, hänelle itselleen. Esineet ja aineet tulee kuitenkin luovuttaa poliisille tai muulle laissa säädetylle viranomaiselle, jos opiskelijalla, tämän huoltajalla tai muulla laillisella edustajalla ei lain mukaan ole oikeutta pitää niitä hallussaan1.

9. KSAOn henkilöstöllä on oikeus huoltaa ja tarkastaa opiskelijan käyttöön luovutetut tilat ja pukukaapit tämän läsnä ollessa. Opiskelijalle ilmoitamme ennen tarkastusta tarkastuksen syyn.

10. Me kaikki KSAO:ssa olemme velvollisia korvaamaan oppilaitoksen tai sen irtaimen omaisuuden tuottamuksellisesta turmelemisesta aiheutuneet vahingot5.

11. Raha- ja uhkapelien pelaaminen on kielletty oppilaitoksen alueella ja työssäoppimispaikoilla.

12. Opiskelijoiden ajoneuvot saa pysäköidä ainoastaan opiskelijoille osoitetuille paikoille. Emme pysäköi henkilökunnan tai muiden lähellä olevien yritysten parkkipaikoille. Polkupyörät jätämme pyörätelineisiin tai niiden lähettyville, jos telineisiin ei mahdu.

13. Opetushenkilöstöllä on oikeus määrätä häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta opetustilasta taikka oppilaitoksen tilaisuudesta1.

Koulutuspäällikkö voi opettajan esityksestä evätä meidän opiskelijoiden osallistumisen opetukseen enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

14. Jos opiskelija häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä, joutuu opiskelija ryhmänohjaajan puhutteluun. Ryhmänohjaaja/opettaja ilmoittaa ala-ikäisen opiskelijan huoltajalle rikkomuksesta. Opiskelijalle annetaan suullinen huomautus (dokumentoidaan Wilmaan) ja/ tai vakavissa tapauksissa hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus koulutuspäällikön esityksestä. Jos rikkomus on vakava, tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, KSAOn monijäseninen toimielin voi erottaa opiskelijan oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi ja erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi3.

Opiskelija ei saa syyllistyä vilppiin opintosuorituksia ja oppimistehtäviä tehdessään ja esittäessään. Opintosuorituksia ja oppimistehtäviä ovat mm. harjoitustehtävät, kokeet, näytöt, opinnäytetyöt ja projektityöt.

Henkilökohtaisesti tehtäväksi tarkoitetut opintosuoritukset ja oppimistehtävät tulee tehdä itse. Lunttaaminen sekä toisten opiskelijoiden tai muiden henkiöiden tekemien töiden kopioiminen ja omana työnä esittäminen on kielletty. Myös toisen opiskelijan auttaminen vilppiin on kielletty.

Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta KSAOn monijäseninen toimielin2.

15. Opiskelija katsotaan eronneiksi, jos hän ei suorita opintojaan erikseen säädetyssä ajassa tai opiskelija on ilmoittamatta pätevää syytä pois opetuksesta, ja on ilmeistä, ettei opiskelijan tarkoituksena ole jatkaa opintojaan. Jotta opiskelija voidaan katsoa eronneeksi opintojen viivästymisen tai poissaolojen vuoksi, on opiskelija pyydettävä kuulemistilaisuuteen, jossa häntä pyydetään selvittämään opintojen viivästymisen ja poissaolon syy2.

16. Niissä asioissa, joista ei erikseen mainita näissä järjestyssäännöissä, noudatamme lakeja ja asetuksia sekä oppilaitosten omia ohjeita ja sääntöjä.

Säännöt ovat nähtävillä oppilaitoksen ilmoitustauluilla, Opiskelijan oppaassa ja internet-sivuilla.
 

1 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998, 28 §, 32 §, 35 § ja 35 a, b, c, d, e, f ja
g §:t, Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, 11 §.
2 Opiskelijan poissaoloja ja eronneeksi katsomista koskeva menettelyohje (nuoret)
3 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012, 5 luku 3, 4 ja 5 §:t, 6 luku 9 §.
4 Ohje: Kuulemismenettely Kaakkois-Suomen TE-toimistossa.
5 Vahingonkorvauslaki 412/1974.
6 Tupakkalaki 693/1976, 5 luku 12 §, 10 luku 12 §. Tupakkalain 693/1976 12
Tupakkalain 693/1976 12 §:n muutos 698/2010 on astunut voimaan 1.10.2010.

 

Kouvolan seudun ammattiopisto, Kouvolassa 23.3.2016

Timo Olli
rehtori