OPISKELUUN JA AMMATTIALALLA TOIMIMISEEN
SOVELTUMINEN

Monilla aloilla on opiskeluun ja työskentelyyn vaikuttavia terveydellisiä suosituksia. Tarkista suositukset Opintopolusta

https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/perustutkintokohtaiset-terveydentilasuositukset/

 

OPISKELUUN JA AMMATTIALALLA TOIMIMISEEN
SOVELTUMATTOMUUS


Terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset opiskelun rajoittajana

Hakeutumisvaihe
Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen silloin, kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia.

Opiskeluoikeuden kieltäminen edellyttää, ettei opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia voida täyttää ja sitä, ettei estettä voida kohtuullisin toimin esimerkiksi opis palveluilla, apuvälineillä tai muulla tuella poistaa. Tällöin oppilaitos selvittää yhdessä opiskelijan, hänen huoltajansa ja opiskelijahuollon henkilöstön kanssa opiskelijan mahdollisuus hakeutua muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytykset hän täyttää.

Opiskelijavalintaa tehtäessä huomioidaan ammatteihin ja työhön sisältyvät moninaiset tehtävät. Saman tutkinnon sisällä voi olla tutkinnon osia, jotka edellyttävät erilaista terveydentilaa tai toimintakykyä ja mahdollistavat täten opiskelijalle yksilöllisiä ratkaisuja koulutuksen suorittamiseen.

Eri ammattialoilla on mahdollisesti muiden viranomaisten antamia terveydentilaa koskevia määräyksiä ja suosituksia, jotka otettava huomioon rajoitteena opiskelussa ja ammattialalla työskentelemisessä. Tarkempia tietoja on saatavilla hakuoppaissa.

Opiskeluvaihe
Kun opintoihin sisältyy alaikäisen turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, oppilaitos voi peruuttaa opiskeluoikeuden laissa määrättyjen perusteiden mukaisesti asetuksessa mainituilla aloilla.

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelijalla (asetuksessa A 1032/2011 määritellyt alat) on terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä este, hänet voidaan määrätä terveydentilan toteamiseksi laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön suorittamiin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämättömiä opiskelijan terveydentilan tai toimintakyvyn selvittämiseksi. Oppilaitos vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.

Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan tai toimintakyvyn toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä pidätetään oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Terveydentilan tai toimintakyvyn muuttumisesta koulutuksen aikana johtuvat käytännön ongelmat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti opiskelijalle sopivilla yksilöllisillä opetusjärjestelyillä ja henkilökohtaisella opiskelusuunnitelmalla.
 
Terveydentilavaatimuksista tiedottaminen
Tutkintoihin, joiden opintoihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, sisältyy tutkintokohtaisia terveydentilan ja toimintakyvyn vaatimuksia. Näistä vaatimuksista tiedotetaan hakuoppaissa, oppilaitoksen nettisivuilla, sekä informointi- ja opiskelijavalintatilaisuuksissa.