Tutkimus osoittaa
Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijat pitävät työssäoppimista tärkeänä
Julkaistu ke 06 elo, 2014 11:07

Tutkimus osoittaa:
Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelijat pitävät työssäoppimista tärkeänä

KSAOssa kerätään vuosittain opiskelijapalautetta osana laatujärjestelmää. Lukuvuoden lopussa jatkavilta ammatillisen koulutuksen nuorisoasteen opiskelijoilta kysytään palautetta lukuvuodesta ja valmistuneet vastaavat opintojen päättöpalautteeseen.

Kyselyissä kysytään opiskelijoiden mielipidettä asteikolla 1-5 muun muassa opettajista ja opetuksesta, oman osaamisen kehittymisestä, opiskeluilmapiiristä, oppimisympäristöstä sekä toiminnan tukipalveluista. Kyselyjen tulokset käsitellään sovitun prosessin mukaisesti niin oppilaitostasoisesti kuin ryhmäkohtaisestikin ja niitä hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Lukuvuosikyselyn vastausprosentti oli tänä keväänä 69 % ja päättökyselyn 63 %. Näin ollen vastausprosenteissa jäätiin jonkin verran 80 % vastaajatavoitteesta. Opiskelijapalautteiden tulokset ovat KSAOssa jo useamman vuoden saavuttaneet lähes saman tason eikä notkahduksia keskiarvojen kohdalla ole sattunut.

Työssäoppimisen merkitys ammatilliselle kasvulle
Sekä jatkavat että valmistuneet opiskelijat pitävät ammatillisen koulutuksen erityispiirrettä työssäoppimista ensiarvoisen tärkeänä. Työpaikalla oppilaitoksessa opittu teoria näkyy käytännön työssä. Tämä käy ilmi niin sanallisissa vastauksissa kuin keskiarvoissakin. Lukuvuosikyselyssä työssäoppiminen sai keskiarvoksi 4,09 ja valmistuneilta opiskelijoilta kysytty ammattilaiseksi kehittyminen 3,92.

Valmistuneiden työllistyminen ja jatko-opinnot
Valmistuneilta opiskelijoita pyydetään kyselyssä kertomaan jatkosuunnitelmistaan.  Vastaajista 42 % ilmoitti menevänsä töihin ja omaavansa työpaikan. Vastaajista 19 %  menee armeijaan tai siviilipalvelukseen ja 10 % haluaa jatkaa opiskelua. Työpaikan omaavista 71 % ilmoitti työpaikan olevan alalta, jolta he valmistuvat.

Koulutuksen kokonaislaatu, jossa on huomioitu kaikki kyselyn osa-alueet, sai tänä vuonna lukuvuosipalautteessa keskiarvoksi 3,87 ja päättökyselyssä 3,77. Kokonaislaadun osalta oppilaitoksen keskiarvotavoite 3,9 lähestulkoon saavutettiin.


Lisätiedot:
Rehtori Timo Olli, puh. 020 615 8130
Vs. laatupäällikkö Riikka Kaasalainen, puh. 020 615 6793

 

Mitä on työssäoppiminen?

Työharjoittelu ja työssäoppiminen tarkoittavat opintoihin sisältyviä pakollisia opintojaksoja, joiden aikana opiskelija perehtyy käytännön työelämään opiskelemallaan alalla. Ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa tätä kutsutaan työharjoitteluksi, ammatillisella toisella asteella työssäoppimiseksi. Työssäoppiminen on osa ammatillista toisen asteen perustutkintoa. Oppiminen tapahtuu oppilaitoksen ulkopuolella työpaikalla, aidossa työympäristössä. Ammatilliseen perustutkintoon sisältyy vähintään 20 opintoviikkoa (noin puoli vuotta) työssäoppimista. Työssäoppimisen tarkoituksena on siis antaa ammattiin valmistuvalle opiskelijalle käytännön kokemusta alan työtehtävistä jo opiskeluaikana, sekä lisätä opiskelijan tietoa työmarkkinoista ja työelämän pelisäännöistä. Lisäksi työssäoppimisen tarkoituksena on edistää nuorten työllistymistä ja työmarkkinoille siirtymistä. Opiskelija oppii työpaikalla osan tutkintoon kuuluvasta ammattitaidosta, joka on määritelty koulutusohjelmakohtaisessa opetussuunnitelmassa. Työssäoppimista säätelevät laki ja asetus ammatillisesta koulutuksesta. Sitä ohjaavat osaltaan myös työmarkkinakeskusjärjestöjen suositukset sekä alakohtaiset työehtosopimukset, joissa voi olla erillisiä huomioita harjoittelijoita koskien. Työssäoppiminen perustuu kirjalliseen sopimukseen oppilaitoksen ja työnantajan kesken. Sopimuksessa sovitaan muun muassa työssäoppimisjakson tavoitteista, keskeisistä sisällöistä, kestosta ja ajanjaksosta. Lisäksi sopimuksessa määritellään eri osapuolten (opiskelija, työpaikka, oppilaitos) tehtävät.